Ärade mottagare

  

Sibbo kommun övertog enligt avtal GV Hydro andelslagets ledningsnät och driften av det 1.1.2008. Överföringen av ledningsnätet betyder i praktiken att GV Hydro andelslags kunder övergår som kunder till Vatten- och avloppsverket i Sibbo kommun. Faktureringen av förbrukningen ändras så att de flesta förbrukarna faktureras 4 gånger per år. Tre av fakturorna baserar sig på uppskattad förbrukning och den fjärde fakturan är en utjämningsfaktura. Faktureringen sker årligen i januari, april, juli och oktober (utjämningsfaktura)  Vatten- och avloppsverket skickar mätaravläsningskort en gång per år samt utför slumpmässiga kontrollavläsningar årligen.

 

Förbruknings- och grundavgifterna är enligt gällande taxa som kommunfullmäktige i Sibbo kommun fastställt. Avgifterna är de samma som andelslaget tillämpat och information om avgifterna finns som bilaga till detta brev.

 

Fastigheternas tomtledningar jämte pumpstationer är och förblir i fortsättningen i fastigheternas ägo. Fastighetsägarna ansvarar även i fortsättningen för dessa pumpstationer. Beträffande service av fastighetens egna anläggningar sker ingen ändring utan tidigare meddelade kontaktuppgifter gäller. Vatten- och avloppsverket har för driften av verkets ledningsnät jour dygnet runt. Kontaktuppgifter angående Vatten- och avloppsverkets personal följer som bilaga till detta brev.

 

Vatten- och avloppsverket i Sibbo kommun tecknar nya avtal med andelslagets kunder. De nya avtalen skickas för underteckning inom nära framtid.

 

GV Hydro andelslagets verksamhet upphör inte på grund av överföringen av andelslagets ledningsnät. Andelslaget informerar sina medlemmar om den fortsatta verksamheten senare.

 

På förfrågningar angående överföringen av ledningsnätet och de ändringar det medför svarar GV Hydro andelslag/Mikael Therman tfn. 877 1078  och Sibbo kommun/Nils Sällström tfn. 2353 6814.

 

 

Sibbo 2.1.2008

Additional information