Händelser


Ingen andelsstämma hölls under åren 2008, 2009 och 2010.

Den 8.3.2011 ordnades ordinarie andelsstämma.
 • Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Förlusterna från år 2008 1 977,49, från år 2009 405,14 och från år 2010 3 002,31 överfördes till vinst- och förlustkontot.
 • Till ny styrelse valdes Jukka Jaatinen, Mikael Therman, Bengt Pihlström, Harry Martin, Ulrica Holmgren, John Hartwall, Thomas Lindqvist, Kenneth Martin, Ros-Mari Backström.
 • Beslöts att GV Hydro Andelslag tar en aktivare roll inom planeringen.
Den 28.3.2011
 • Den nya styrelsen konstituerade sig så, att Ulrica Holmgren valdes till ordförande, Thomas Lindqvist till kassör och Gustav Tallqvist till sekreterare utanför styrelsen.
 • Beslöts att kontakta Johan Pfeifer för information om planeringsprocessen och kommundirektör Mikael Grannas för att öppna samarbetet med Sibbo kommun.
Den 27.4.2011 åhörde styrelsen ett föredrag av Johan Pfeifer, se bilaga Pfeifer. JPf sade bl.a.
 • Andelslagets Idéprojekt från 15.4.2008 duger som grund för att gå vidare och hade varit nödvändigt oberoende av vem som planerar och när.
 • Det kunde vara praktiskt att dela upp Idéprojektets stora område i mindre bitar. Om det lyckas på ett ställe, kan man sen gå vidare på ett annat ställe.
I maj 2011 stod John Hartwall värd för Mikael Grannas´ besök i Gumbostrand.
I juni 2011 åhörde styrelsen ett föredrag av Bo-Erik Ekström om markanvändningsavtal, se bilaga Ekström.

Den 15.8.2011 bevistades styrelsens möte av Mikael Grannas (kommundirektör), Mikko Aho (utvecklingsdirektör) och Pekka Söyrilä (mätnings- och fastighetschef), alla från Sibbo kommun.
Styrelsen framförde med arkit. Johan Pfeifers hjälp våra tankar om hur Gumbostrands framtid kunde gestaltas och frågade huruvida det på kommunens sida förelåg några hinder för ett fortsatt planeringsarbete, om vi kunde finna en marschordning som är avstämd med kommunen.
Våra tankar fick ett vänligt bemötande samtidigt som vi fick en rad nyttiga frågor att bearbeta, bl.a.
 • projektets skala
 • projektets tidtabell
 • markägarnas hållning
 • vem betalar infrastrukturen
 • förenligheten med landskapsplanen och generalplanen
Den 17.10.2011 ordnades för markägarna närmast skolan, dvs mellan Aspäsvägen och Konsulsvägen, ett diskussionstillfälle för att få veta hur markägarna ställer sig till det tänkta planeringsprojektet.
Som inledare fungerade Harry Harkimo, Bo-Erik Ekström och Johan Pfeifer.
Hela presentationen finns bilagd i pdf-form (111017 Markägarkvällen Sv)
Alla närvarande röstade för att fortsätta planeringsarbetet.

Den 22.11.11 skall styrelsen presentera planeringsprojektet för kommunstyrelsen, som lovat att då hålla sitt ordinarie sammanträde i Gumbostrand.

Den 22.11.2011 sammanträdde Kommunstyrelsen på Hönshuset (K.Hartwall AB) i Gumbostrand. Ordf. Ulrica Holmgren presenterade Andelslagets projekt i form av en serie PowerPoint-tavlor, se bilaga 120201 Kommunstyrelseplädering Sv. Johan Pfeifer belyste projektet med PowerPoint-bildserien, se 120131 J Pf bilder Reaktionen från KS´ sida var blandad. Några ledamöter uttalade sig positivt, andra neutralt, medan planeringsdirektören uttryckte osäkerhet huruvida projektet passar in i kommunens övriga planering. KS uppmanade Andelslaget att till KS inkomma med ett skriftligt initiativ i frågan.
Under december 2011 och januari 2012 har Styrelsen förbättrat pläderingsmaterialet, organiserat informationsgången till KS, samt berett det brev till KS som skall presentera Andelslagets initiativ. Som första steg har ordf. Ulrica Holmgren den 30.1.2012 konsulterat kommundirektör Mikael Grannas

Den 8.2.2012 sändes ett brev innehållande Andelslagets initiativ till Kommunstyrelsen i Sibbo. Se 120205_Initiativ_KS.

Den 20.6.12 möttes Ulrica Holmgren  och Johan Pfeifer (GV Hydro Andelslag) med Matti Kanerva och Kaisa Yli-Jama (Sibbo kommuns planeringsavdelning) för att diskutera Andelslagets initiativ, se ovan (8.2.2012).  Planerarna såg många problem, landskapsplanen, skärgårdens och kustens delgeneralplan, frånvaron av en strategisk samt planeringsavdelningens redan nu stora arbetsbörda.  En fullmäktigemotion om behovet att förändra stomlägenhetsprincipens tillämpning hade inlämnats den 7.5.2012 och förpliktade till förhandlingar med NTM-centralen (se bilaga 1) .  Som en teoretisk möjlighet skymtade en tillämpning av förhandlingsresultatet på GV Hydro Andelslags initiativ som ett försöksprojekt.  

Under sensommaren och hösten 2012 försökte Ulrica Holmgren och Johan Pfeifer upprepade gånger få diskussionskontakt med Matti Kanerva, dock utan att lyckas. 


Den 7.11.2012 behandlades vårt initiativ på Planläggningssektionens möte.
Vid detta möte framförde Petri Haikonen (VGS) ett tillägg till bemötandets text, nedan understruket.
Kunta on kuitenkin valtuustoaloitteen perusteella käynnistämässä neuvottelut viranomaistahojen kanssa mitoitusohjeena käytettävän kantatilaperiaatteen uudelleensoveltamisesta kyläalueilla.  Neuvottelujen tuloksesta riippuu, voidaanko alueelle laatia kyläosayleiskaava, jossa sovelletaan tiheämpää mitoitusta kyläalueille. Siltä varalta että mainitut neuvottelut johtavat myönteiseen tulokseen, hanke otetaan laadittavaan kaavoitusohjelmaan esim. koehankkeena.
På detta svarade föredragande Söyrilä att han väl kunde skriva om förslagstexten enligt Petri Haikonens förslag, men…...  Härtill genmälde emellertid HA (SDP) och Chrl L (SFP), att Gumbostrand inte kan favoriseras för detta pilotprojekt utan, att alla byar måste ha möjlighet att komma i fråga. 

Vårt initiativ togs inte in i Planeringsprogrammet för 2013-2016.


Den 27.11.2012 behandlades vårt initiativ på Kommunstyrelsens möte.  I protokollet kan man läsa:

KAAVJAOS § 97 Kaavoitusjaosto / Planläggningssektionen 07.11.2012
Valmistelija/Beredare: maankäyttöpäällikkö/markanvändningschef
Matti Kanerva, matti.kanerva(at)sipoo.fi

Vuoden 2012 aikana on kaavoitustoimeen saapunut seuraavat
kaavoitus- ja kaavamuutosaloitteet.

1. GV-Hydro Ok, psta Ulrica Holmgren, Thomas Lindqvist
GV-Hydro Osuuskunta hakee asemakaavoituksen käynnistämistä
Gumbostrandin kylän alueelle. Osuuskunta on laatinut hankkeen
pohjaksi periaatteellisia luonnoksia. Hakijan mukaan Sipoon
lounaisosan ja Gumbostrandin alueen sijainti on sellainen, että
alueen voimakkaampi rakentaminen lähivuosikymmeninä on
vääjäämätöntä. Osuuskunta toivoo, että alueen asemakaavoitus
saaristokyläperiaatteiden mukaisesti tarjoaa Sipoon kunnalle
mahdollisuuden kehittyä ilman, että kunnalle aiheutuu
lisäkustannuksia.
Vastine:
Alueella on voimassa Sipoon kunnan yleiskaava 2025, jossa se on
merkitty kyläalueeksi AT. Kyläaluemerkinnällä varustetuille alueille
on yleiskaavassa määritelty rakentamisen enimmäismitoitusohjeet.
Saariston ja rannikon osayleiskaavassa alueelle ei ole muodostettu
kovinkaan montaa uutta rakennuspaikkaa. Kyseessä olevia
AT-alueita ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Mikäli ne otettaisiin
asemakaavoituksen piiriin, tulisi ensin laatia strateginen
osayleiskaava. Tätä ei olla kunnassa suunnittelemassa, koska
Eriksnäsin, Majvikin ja Talman strategiset osayleiskaavat vievät
kunnan suunnitteluresurssit täysin.
Kunta on kuitenkin valtuustoaloitteen perusteella käynnistämässä
neuvottelut viranomaistahojen kanssa mitoitusohjeena käytettävän
kantatilaperiaatteen uudelleensoveltamisesta kyläalueilla.
Neuvottelujen tuloksesta riippuu, voidaanko alueelle laatia
kyläosayleiskaava, jossa sovelletaan tiheämpää mitoitusta
kyläalueille. Siltä varalta että mainitut neuvottelut johtavat
myönteiseen tulokseen, päätetään alueiden kaavoituksesta erikseen.

KH § 301 Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 27.11.2012
Kunn.joht:n ehdotus
Kunnanhallitus hyväksyy kaavoitusjaoston ehdotuksen.
Kd:s förslag
Kommunstyrelsen godkänner planläggningssektionens förslag.

Eero Seppänen föreslog att sista meningen i bemötandet av initiativ
1 ändras att lyda på följande sätt: Ifall att ovan nämnda förhandlingar
inte leder till resultat, påbörjas förhandlingar med GV-Hydro
Andelslag. Clara Lindqvist understödde Seppänens förslag.
Ordföranden konstaterade att två förslag förelåg och att omröstning
därför var påkallad. Han föreslog följande omröstningsförfarande:
"ja" röstar de som understöder föredragandens förslag och "nej" de
som understöder Eero Seppänens förslag. Förslaget godkändes
enhälligt.
Vid omröstning genom handuppräckning gavs 8 "ja"-röster
(Oksanen, Blomberg, Hallikainen, Lindqvist K., Kuntsi, Vestman,
Saarnio och Wiik) och 2 "nej"-röster (Seppänen och Lindqvist C.). En
ledamot, Janica Sundbäck, nedlade sin röst.
Päätös
Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli äänin 8–2 yhden
äänestäessä tyhjää päättänyt hyväksyä esittelijän ehdotuksen.
Beslut
Ordföranden konstaterade att kommunstyrelsen med rösterna 8 mot
2, en nedlagd röst, beslutat godkänna föredragandens förslag.

Bilaga 1. 

Motion
Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen (VAT 13.11.2008) föreskriver bl.a.
•    sammanhängande bebyggelse,
•    förtätning av existerande bebyggelse, 
•    konsolidering av det befintliga bynätverket,
•    underlättande av kollektiv trafik

Markanvändnings- och byggnadslagen föreskriver i § 39 kraven på en generalplan
•    att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar,
•    att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,
•    att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas,
•    att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och mopedtrafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas på ett ändamålsenligt och med tanke på miljön, naturtillgångarna och ekonomin hållbart sätt,
•    att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad livsmiljö,
•    att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv,
•    att miljöolägenheterna minskas,
•    att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt
•    att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation
Stomlägenhetspricipen, som baserar sig på markägoförhållandena 1959, gör att byggandet sprides slumpartat, och den är därför ett systematiskt hinder för att de ovan listade kraven skulle kunna tillgodoses.   

Undertecknade ledamöter av Kommunfullmäktige föreslår därför att

Kommunstyrelsen inleder förhandlingar med Miljöministeriet och NTM-Centralen i avsikt att minska eller eliminera skadeverkningarna av stomlägenhetsprincipens traditionella tillämpningssätt så, att en verklig förtätning av Sibbos byar kan ske i enlighet med lag och förordning. Vi vill under detta år ha ett konkret svar på frågan vilka principer som borde tillämpas så att lagstiftningens villkor uppfylls och om dessa principer direkt kan tillämpas på en bydelgeneralplan, inte bara en detaljplan.

Sibbo 7.5.2012

Additional information