ASUKASKYSELY GUMBOSTRANDISSA MARRASKUU 2005- TAMMIKUU 2006

JOHDANTO JA TULOSTEN YHTEENVETO

Taustaa

Gumbostrand sisältyy Sipoon saariston yleiskaavasuunnitelmaan, mikä työ on meneillään. Laki edellyttää, että asukkaat ottavat osaa kaavoitukseen, ja että kaava eri vaiheissa asetetaan asukkaiden nähtäväksi muistutusten tai omien näkökantojen esittämiseksi kirjallisesti. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että asioihin vaikuttaminen käy tällä tavalla vähäiseksi. Sitä paitsi kunnallisen kaavoitusmonopolin työskentely on hidasta vähäisten voimavarojen vuoksi ja valitusprosessit hidastavat vielä lisää.

Kylämme saatua kunnallistekniikan, voidaan odottaa rakentamistarpeen lisäystä. Tämän vuoksi on GV Hydro Osuuskunnan työryhmä ottanut tehtäväkseen keventää kaavoitustyötä nostamalla esiin asukkaiden oman käsityksen siitä, miten kylää pitäisi tulevaisuudessa kehittää.

Liikkeellelähtö

GV Hydro-Osuuskunnan työryhmä kokoontui 17.8.04 suunnitteluun liittyvien kysymysten merkeissä. Todettiin, että asukkaiden vaikutus kaavoitukseen voi olla hyödyllistä, koska:

  • Me haluamme pitkällä tähtäimellä, yli sukupolvien, säilyttää kiinteistöjen ja ympäristön arvon.
  • Me haluamme, että lapset voivat rakentaa vanhempiensa maille.
  • Kunnallisella suunnittelukoneistolla on kaupunkimiljööstä omaksutut lähtökohtansa, ajattelutapansa ja menettelytapansa. "Niiden soveltaminen vanhaan maalaiskylään voi tehdä enemmän vahinkoa kuin hyötyä."

Tavoittemme

  • Meidän tulee tehdä itsellemme selväksi mitä me haluamme, voidaksemme olla tasa-arvoinen keskustelukumppani kunnan kanssa.
  • Meidän tulee luoda perusta rakennuslupien hyväksymisille vastapainoksi nyt käytetyille kantatilaperiaatteelle ja poikkeusluville, jotka sisältävät kaoottisen rakentamisen,eivät merkitse hyvää asumisympäristölle ja johtavat infrastruktuurin ja kunnallisen palvelutarjonnan osalta hallitsemattomaan tilanteeseen.
  • Meidän tulee käsitellä maalaismaisemaa siten, että rakentaminen on luonnon kanssa sopusoinnussa.
  • Meidän tulee ohjata rakentamista siten, että omistajat voivat asua siellä kuolemaansa asti säilyttäen ja vahvistaen ihmissuhteitaan, perhesiteitään ja yhteenkuuluvuuttaan.
  • Me haluamme, että kylän yhteiset elinmuodot, kuten esim. koulu, voivat elää ja kehittyä, ja että kylässä on lapsia.
  • Me haluamme, että kylässä ovat kaikki sukupolvet ja yhteiskuntaluokat.
  • Me haluamme vastustaa asuntojen näkemistä ja käsittelemistä investointikohteina, nippuna osakkeita, joita ostetaan ja myydään arvonnousun ja ansaitsemismahdollisuuksien vuoksi.


Ensimmäiset askeleet:

(1) Selvittää asuttamisen historia ja olemassa olevan tradition pohjalta luoda kuvamme tulevaisuuden rakentamisesta.(Svenska Kulturfonden:in ja Otto A. Malms Donationsfond:in tuella.)
(2) Kartoittaa asukkaiden omaan kylään ja asumiseen kohdistuvat toiveet.

TULOKSET:

(1) Rakennuskannan ikä perustuu 117 kiinteistön (72%) antamiin tietoihin. Allaolevassa taulukossa kiinteistöt on ryhmitetty kiinteistön vanhimman rakennuksen rakennusvuoden perusteella.

-
1900

1900-
09

1920-
1919

1920-
1929

1930-
1939

1940-
1949

1950-
1959

1960-
1969

1970-
1979

1980-
1989

1990-

-

10

4

8

11

17

12

22

5

10

3

14

117


Rakennusten valokuvaus on aloitettu vanhempien talojen osalta. Tällä tavalla yritämme saada aikajänteen siihen, mitä me tänään näemme ja mihin tulevaisuuden rakentaminen tulisi perustua.

(2) Kysely antoi seuraavat tulokset:
Aineisto: 146 kysymyskaavaketta lähetettiin. 67 (46%) vastasi.


Oma kiinteistö

Gumbostrandissa on selvä enemmistö ympärivuotisessa asutuksessa olevia kiinteistöjä. Tätä vahvistaa vielä se, että monet suunnittelevat uudisrakentavansa tai pyytävänsä vapaa-ajan asuntonsa muuttamista ympärivuotisesti asuttavaksi.

Yhteensä 45 kiinteistöä ilmoittaa toivomuksenaan rakentavansa uuden, useimmat yhden tai kaksi, asuintaloa riippuen omasta tai perheen tarpeesta. Vain yksi (1) ilmoittaa tarkoituksekseen myydä. Perhesiteiden merkitys korostuu myös siinä, sttä kyselyn kohteina oleviasta kaikki haluavat luovuttaa kinntestönsä tulevisuudessa seuraavalle sukupolvelle.
Kaksi rakennusta, asuinrakennus ja autotalli ovat tavallisimmat, mutta monilla on jopa 6 rakennusta - useimmat talousrakennusta, muutamat vierastupina.
Oman kiinteistön haittatekijöitäkin esitetään, esim. että tontti on kivinen, epätasainen, viettävä tai upottava.
Useimmat ovat tyytyväisiä ja painottavat alueen rauhallisuutta ja luonnon kauneutta sekä meren läheisyyttä, puutarhamaisuutta, penkereitä, näköalapaikkoja.
Enemmistö vastanneista on liittynyt paikalliseen kunnallistekniikkaan ja suuri joukko toivoo tekevänsä sen myöhemmin.

Kylä tänään / haittoja

Ylivoimaisesti yleisimmin mainitut epäkohdat keskevat teitä ja liikennettä, erityisesti Gumbontietlä puuttuvat kevyen liikenteen väylää. Lähes yhtä paljon teknisiä parannusehdotuksia esitetään teihin kuten mm. uuteen tieyhteyteen k:hartwall OY:ltä pohjoiseen. Useimmat toimienpidej-ehdotukset koskevat myös mm. vapaa-ajan reijjejä ympäröivien kyläyhteisöjen kanssa.

Epäkohta numero kaksi koskee seuraavan sukupolven vaikeuksia saada rakennuslupa, mikä johtuu poikkeuslupamenettelystä, kantatilaperiaateesta ja kunnan vanhentuneesta hallintokulttuurista.

Kylä tänään / etuja

Rauhallinen sinainti, luonnonkauneus, puutarhamaisuus, istutukset, viljeltyiden maiden osuus, ulkoilualueiden läheisyys sekä hyvä infrastruktuuri ovat useimmiten mainittuja etuja. Sen lisäksi tulevat sosiaaliset olosuhteet, kyläyhteenkuuluvaisuus, naapurisopi, turvallisuus, "kaikki tuntevat kaikki", asukassrakenteen sosiaalinen, taloudellinen ja ikärakenteellinen vaihtelu.

Kylä tulevaisuudessa

Yseimmat niistä yhteisistä asioista joita toivotaan saavan ovat jo olemassa, esim. lähikauppa, kioski, postilaatikko, juhlahuoneosto, pallokenttä, leikkipaikka, kokoontumistilat. Monet pitävät suunniteltua monitoimitaloa uutena ja ehkä parempana paikkana tähän kaikkeen Hedåsenin rinnalla. Jotkut kaipaavat uimarantaa matereen puolelle.

Yksimielisyys vallitsee koskien tulevaisuuden rakentamista:
· Kaiken pitää tapahtua rauhallisesti.
· Täytyy säilyttää alueen maalaisluonne.
· Täytyy pohjautua pientalorakentamiseen.
· Täytyy säilyttää kylän sosiaalinen sidos.

Joukko ehdotuksia voidaan sisältää ajatukseen, että kylää täydennetään koulun ja palokuntatalon läheisyydessä sekä kujanvarsirakentamisena pitkin olemassa olevia sekä tulevaisuudessa rakennettavia teitä pitkin. Maalia tähän rakentamiseen voidaan etsiä Tukholman saariston saaristokylistä ja Etelä-Norjasta mutta myös meidän omasta perinteestämme ryhmittää kiinteistön rakennuksia pihapiirin ympärille.
(Suomennos Markku Murros)

 

 

Kyselytutkimuksen 11/05-03/06 vastausten (67) yhteenveto

Kiinteistön tämänhetkinen tilanne

1 A. Miten kiinteistöä (=tontti + talo) tällä hetkellä käytetään?
4 se on rakentamaton
27 vapaa-ajan asunto
37 ympärivuotisessa käytössä (käännöksessä käytetty termiä vakituinen asunto)
4 Jotain muuta (esim. sellaiset työ-, säilytys- tai muut tarpeet, jotka eivät suoranaisesti liity asumiseen): _____________________________________________

Onko mahdollisia tulevia tarpeita varten saatavilla tarkempia tietoja rakennusten (asunnon, talousrakennusten) koosta, rakennusvuodesta, muutosrakentamisvuodesta, teknisestä tilasta?
54 Kyllä
4 Ei

1 B. Jos kiinteistössä on useampia rakennuksia (A, B C jne.), niin miten niitä tällä hetkellä käytetään?

(x) Talo A vakituinen asunto Talo B vakituinen asunto
(xxxxxxxxxxxxxTalo vakituinen asunto B autotalli
(xxxxxx) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B sauna
(x) Talo A vapaa-ajan asunto.
(xxxx) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B sauna. Talo C talousrakennus.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B, C ja D vapaa-ajan asunto.
(xx) Talo A vakituinen asunto.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B vapaa-ajan asunto. Talo C sauna.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talot B, C vapaa-ajan asunto. Talo D ja E talousrakennus. Talo F sauna.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B verstas. Talo C kellari.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B, C, D ja E pikkumökki.
(x) Talo A ja B vapaa-ajan asunto. Talo C sauna.
(xx) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B vierasmökki.
(xx) Talo A vakituinen asunto. Talo B vapaa-ajan asunto.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B puuliiteri/varasto.
(xx) Talo A vakituinen asunto. Talo B sauna. Talo C varasto. Talo D Venevaja.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B vierasmökki.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B vapaa-ajan asunto.
(x) Talo A asumaton. Talo B vapaa-ajan asunto. Talo C puuliiteri.
(x) Talo A vakituinen asunto,. Talo B sauna, Talo C varasto.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B varasto. Talo C varasto.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B rantasauna. Talo C autotalli käsityöpaja
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B vakituinen asunto. Talo C vapaa-ajan asunto. Talo D sauna & vierasmökki.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B sivuasunto vuokrattu kesävieraille. Talo C leikkimökki. Talo D varasto. Talo E autokatos.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B työhuone.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B vanha venevaja autotallina, vuokrasopimus Gumbostrad Brygga Oy:n kanssa umpeen 03/2007.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B rantasauna. Talo C autotalli. Talo D liiteri. Talo E grillimökki. Talo F venevaja.
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B sauna
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B sauna. Talo C talousrakennus. Talo D talousrakennus
(x) Talo A vakituinen asunto. Talo B vakituinen asunto. Talo C vakituinen asunto. Talo D vapaa-ajan asunto.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B vapaa-ajan asunto. Talo C autotalli. Talo D sauna.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B vapaa-ajan asunto. Talo C rantasauna. Talo D varasto.
(x) Talo A vapaa-ajan asunto. Talo B vapaa-ajan asunto. Talo C vapaa-ajan asunto. Talo D vapaa-ajan asunto.

2. Minä/me katsomme, että kiinteistön (maa, rakennukset) haittapuolia ovat:

(xx) Vilkkaasti liikennöity tie läheisyydessä.
(x) Epätasainen maasto.
(x) Rakennuslupa.
(x) 2,5 ha suuren kiinteistön epävarmuustekijöinä ovat kiinteistön käyttöasteen ja jakomahdollisuuden epäselvyys
(x) Tie ajoittain huonokuntoinen.
(x) Rakennukset vanhoja, tontti kallioinen ja mäkinen, jyrkän kallion alapuolella.
(x) Se että meidän kiinteistömme on vapaa-ajan kiinteistö. Maa-alueemme on 7600 m2 joten mielestämme nykyinen kiinteistö voisi olla vakituinen asuinrakennus.
(x) Tällä hetkellä on ainoastaan noin 1700 m2 koko 5200 m2 pinta-alasta käytössä, ts. tontin koko pinta-ala ei ole hyötykäytössä
(x) Kaikki rakennukset kalliolla. Talo on vanha.
(x) Läpikulkuliikenne ja turvattomat kevyen liikenteen väylät. Asutusta voisi olla enemmän.
(x) Ei omaa rantaa. Sähkö- ja puhelinjohdot naapurin tontille häiritsevät merimaisemaa.
(x) En ole saanut lisää rakennusoikeutta.
(x) Pitkittynyt prosessointi rasitusoikeudesta venepaikkaan.
(x) Ei haittapuolia.
(x) Tontti on aivan liian ahdas. Jäteautot ja muut käyttävät pihaa kääntöpaikkana.
(x) Ehkä liian lähellä Helsinkiä, hyvässä ja pahassa.
(x) Ei haittapuolia.
(x) Julkista liikennettä rantaa pitkin, mikä rajoittaa rannan käyttöä.
(x) Ei vielä tietoa, koska emme vielä ole muuttaneet sinne.
(x) Alavaa, helposti syys- ja kevättulvia. Oja vetää huonosti.
(x) Iso osa tontin pohjoisreunasta on yleisen tien käytössä. Tie jatkuu yksityistienä ja menee liian läheltä taloa. Todella vaarallinen kohta, siitä huolimatta autoilla nopeudet kovat. Tieleikkaus tehty joskus 1920-luvulla jolloin liikennekanta ollut ihan muuta kuin nyt. Nyt myös lisääntynyttä rekka- ja henkilöliikennettä, koska uusia rakennuslupia myönnetään Hitån suunnalle. Talviaikaan ongelmana lumenauraus. Lisää minun perheeni työtä, koska joudumme itse siirtämään lumia pois alueelta, joka on kuitenkin yleisessä käytössä. Samoin joudumme siistimään alueen syksyisin lehdistä ja keväisin talven jälkeen sorasta ja muusta roskasta. Emme tiedä, kenelle laskun tästä esittäisi.
(x) Tontin kapeus toisesta päästä.
(x) Talo on laaksossa , jossa viemäröinti täytyy hoitaa ojittamalla. Tontin ja talon aiheuttamat työt ovat liikaa eläkeläiselle.
(x) Kovin kallioista tehdä viemäröinti- yms. töitä, merenranta tietenkin herkkää luontoa.
(x) Tulvavesi tiellä aiheutta ongelmia ja tietä on vaikea ojittaa.
(x) Ei haittapuolia.
(x) Alue on pitkä ja kapea ja rantalinja on suhteellisen lyhyt ja naapurin rasitetie menee sen (tontin vai rannan ??) läpi.
(x) Koko.
(x) Rakennuksen ikä, huono kunto.
(x) Ei suurempia haittapuolia.

3. Minä/me pidämme kiinteistön hyvinä puolina:

(x) Tontti on sopivan kokoinen kahdelle taloudelle.
(x) Rauhallinen paikka / kalliota / rinne / viheralue ympärillä
(x) Autotie perille, suojaisa paikka, merimaisema.
(x) Meren sekä tien läheisyys, sijainti kauniilla paikalla.
(x) Luonto, pääkaupungin ja palvelujen läheisyys.
(x) Meren läheisyys ja venepaikka.
(x) Lähellä Helsinkiä, naapureina Hartwallit (pysyvät naapurit).
(xx) Hieno sijainti! Ei naapureita aivan vieressä.
(x) Kiinteistön käyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet merkittävästi kun vesihuolto, viemäröinti ja valokaapeli järjestettiin. Asumismukavuus on paras mahdollinen.
(xx) Rauhallinen sijainti.
(x) Kaunis metsätontti, meren ranta, lähellä kaupunkia, työpaikkaa ja asuntoa, merkitsee virkistysmahdollisuutta, myös lyhytaikaista, ilman pitkiä matkoja.
(xx) Lähellä Helsinkiä.
(x) Meren läheisyys, uusi talo, hienoa kun on kunnallinen jätehuolto ja vesi sekä Internet yhteys.
(x) Kunnallistekniikka, maalämpö, valokaapeli. Rakennukset ovat uusia, nykyaikaisella tekniikalla varustettuja.
(x) Kiinteistö on pientaloalueella ja asuntorakennus edustaa vanhaa ja hyväksikoettua rakennustyyliä (kuva ohessa).
(x) Kaunis tontti.
(xx) Sijainti!!!
(xxx) Hyvä sijainti ja ympäristö, meren läheisyys.
(x) Helsingin ja Porvoon läheisyys, autotie perille, oma ranta ja laituri, kunnallinen vesi ja viemäröinti (GV Hydro).
(x) Helsingin läheisyys, kunnallistekniikka.
(x) Erillään meren rannalla.
(x) Sijainti korkealla paikalla, mistä merinäköala sekä yhteinen ranta. Hieno sijainti miellyttävässä kulttuurimiljöössä. Talon tilaratkaisu on avoin ja talo edustaa 1950-luvun rakennustyyliä.
(x) Merinäköala, sijainti korkealla paikalla.
(x) Hyvä sijainti, mukava.
(x) Kaunis, kumpuileva maasto, hyviä rakennuspaikkoja useammalle talolle, kiinteistörekisteriin kirjattu oikeus venepaikkaan.
(xx) Rauhallinen ympäristö.
(x) Ei mitään mainittavaa.
(x) Lähellä Helsinkiä, jossa asumme talvisin. Helppoa pitää huolta tontista myös silloin. Kuitenkin maalaismiljöö.
(x) Ihanteellinen paikka, sijainti.
(x) Sijainti (syvä ranta lounaaseen, oikea rakennuspaikka (valumavedet voidaan johtaa oikein), sopivasti vaihteleva maasto, toimiva infrastruktuuri (posti, jätehuolto, riittävä sähkönsyöttö, tietoliikenne, vesi, viemäri).
(x) Rauhallinen sijainti, kaunis näköala.
(x) Suunniteltu täyttämään kaikki toiveemme.
(x) Suuri tontti jolla vaihteleva luonto. Talo viihtyisä ja vankka.
(x) Kiinteistö on vanha, liittynyt jo 100 vuoden ajan Sipoon historiaan. Nyt kun olemme saaneet perusparannuksen tehtyä, voi olla vain tyytyväinen. Kaunis merimaisema, mukavat naapurit.
(x) Maaston monimuotoisuus.
(x) Sijainti on suojassa lounaistuulilta, meri näköetäisyydellä, naapureita näköetäisyydellä mutta kuuloetäisyyden ulkopuolella. Lähellä samoilualueita.
(x) Läheisyys Helsinkiin, oma rauha.
(x) Oma ranta meren rannassa. Lähellä koulua ja uutta ekopistettä.
(x) Rauhallinen mukava paikka, riittävän suuri tontti, hieno luonto, mukavia naapureita. Ei ghettoalue kuten esim. Landbo.
(x Vaihteleva luonto.
(x) Merenranta, etelärinne, ihanteellinen pieni kesäpaikka.
(x) Autotie perille.
(x) Meren rannassa.
(x) Sijainti lähellä merta, lyhyt matka käydä kesäisin töissä Helsingissä, riittävä etäisyys ja syrjässä taajamasta.

4. Ilmoita, jos Sinulla on merkittäviä kohteita (puutarha, arvopuita, muuri, aitaus, terassi, näköalapaikka jne.) tontillasi:

(xx)
(xx) Pieni puutarha, luonnontilainen, osittain kalliotontti
(xxx) Puutarha, puita, aita.
(xx) Näköalapaikka.
(x) Kantatila on luokiteltu historiallisesti arvokkaaksi koska se on rakennnettu 1919 -1920. Ns. kesämökit 1920-luvulta on entisöity/palautettu alkuperäisen pihapiirin mukaiseksi.
(x) Laituri ja terassi.
(x) Kolme terassia ja vaatimaton puutarha..
(x) "Lipputangon tasanne", meillä on kaunis kallio/metsätontti rannalla. Tontin suuret korkeuserot.
(x) Terassi, näköalapaikka.
(x) Neljänneksen tontista muodostaa vanha puutarha (tontti on lohkottu 1936). Puutarhassa on pensaita, kukkapenkkejä ja pihakoivuja sekä vanha kivimuuri rajana Aspnäsiin. Merinäköala suurelta osalta tonttia.
(x) Terassi, mukava piha.
(x) Rauhallinen ja luonnonkaunis piha.
(x) Merinäköala.
(x) Puutarha mantereen puolella, näköalapaikka merelle.
(xx) Puutarha, istutuksia.
(x) Vain pienimuotoisia rakennuksia.
(x) Vanha kivimuuri naapuritontin rajana.
(x) Terassi.
(x) Kauniita lehti- ja havupuita, syreeniaita ja muita istutuksia 1930-luvulta.
(x) Rantaviiva, puutarha.
(x) Ei mitään.
(x) Puutarha, grillikatos, savusauna.
(x) Puutarha ja näköalapaikka.
(x) Kalliolta merinäköala. Alueella kasvaa muutama tammi sekä useita "ikihonkia".
(x) Suhteellisen hyvin hoidettu puutarha, muureja, nurmikenttiä.
(x) Terassi, lato, monia puulajeja, istutuksia, suuri nurmikenttä.
(x) Ei erityistä vanhan kiinteistön lisäksi.
(x) Niitty ja puutarha, oma ranta ja siellä terassi.
(x) Tontin itärajana oleva puro tai sen puronvarsilehto on kai suojelukohde.
(x) Nurmikko, puutarha, koiratarha.
(x) Terassi ja vierastupa.
(xi) Näköala merelle.
(xii) Hopeapajuaita.
(x) Puutarha, puita, terassi.
(x) Vanha ruusukäytävä omenapuutarhan vieressä, puutarhan ympäröivä hieno vanha kivimuuri, joka on osittain sortunut, kaunis koivukuja rantaan, istutettu kuusirivi tontin lännenpuoleisella rajalla.

5. Onko kiinteistöllä vesi ja viemäri? Jos on, minkälainen?

38 Vesi GV Hydro Osuuskunta
20 Vesi Oma kaivo
4 Vesi Kesävesipiste
38 Viemäri GV Hydro Osuuskunta
18 Viemäri Oma järjestelmä
11 Viemäri Ei ole

Ympäristö tällä hetkellä

Elokuusta 2004 lähtien on työryhmämme keskustellut niistä eduista ja haitoista, jotka koskevat Gumbostrandin kaavoitustilannetta.

6. Olemme kirjanneet seuraavia haittatekijöitä:
Merkitse rastilla se kohta, jolle mielestäsi pitäisi jotain tehdä.

41 Seuraava sukupolvi ei saa rakennuslupia, tai saa odottaa kohtuuttoman kauan poikkeuslupia johtuen vallitsevasta rakennuskiellosta.
19 Gumbostrandin alue sisältyy suureksi osaksi Sipoon saariston osayleiskaavaan, jonka laatiminen tulee viemään useita vuosia.
20 Sekä tämän hetkisen tilanteen että valmiin osayleiskaavan puitteissa rakennusoikeuksia annostellaan ns. kantatilaperiaatteen pohjalta, mikä seikka tähtää oikeudenmukaisuuteen, mutta ei aina luo hyvää ympäristöä.
45 Gumbostrandin tie on vailla kevyen liikenteen väylää.

Muita puutteita, joihin pitäisi saada parannusta:

(x) Rakennuslupa/poikkeuslupamenettely johtanut kunnan toimintakulttuuriin, joka ei kuulu enää 2000-luvun Suomeen.
(x) Kauppa, bussiyhteydet
(x) Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Sipoon kunta voisi pitää paremmin huolta velvollisuuksistaan. Olen lähettänyt kunnalle papereita saamatta koskaan vastausta. Vaikuttaa lähinnä epäammattimaiselta.
(x) Koko Vainuddintie voitaisiin asvaltoida.
(x) Raskas liikenne.
(xx) Tie, joka kulkee pitkin rantaa, pitäisi vetää K. Harwallin tehtaan pohjoispuolelle. Nykyisin kapeaa rantatietä ajaa paljon raskasta liikennettä ja myös "sunnuntailiikenne" on lisääntynyt.
(x) Olisi hyvä saada tietää mikä kantatilaperiaate on ja mikä vaikutus sillä on käytännössä kiinteistölle. Postin ja lähikaupan pysyvyys pitäisi varmistaa. Gumbontie pitäisi pikimmiten varustaa jalkakäytävällä, jolla on myös väylä pyöräilijöille. Erillinen kevyen liikenteen väylä veisi liikaa tilaa.
(x) Yksityiset rannat ja laiturit (ovat vallitsevina)
(x) Liikenne häiritsee. Voitaisiinko ajatella, että osa liikenteestä ohjattaisiin toisella tavalla?
(x) Nykyisin on suhteellisen vähän yhteistyötä, päivittäistä toimintaa Gumbon, Stuvunäsin, Rådkilan ja Majvikin välillä. Yhtenä syynä on se, ettei alueiden välillä ole tieyhteyksiä Uuden Porvoontien lisäksi. Tämä voi helposti pidentää matkaa viidellä kilometrillä. Poikittaiset kevyen liikenteen väylät kylien välillä auttaisivat laajentamaan esimerkiksi Gumbon uuden monikäyttöhallin asiakaspohjaa. Uudet väylät voitaisiin toteuttaa esimerkiksi yhdistämällä nykyiset tiet lyhyillä uusilla tai uusittavilla tiepätkillä. Yhtenä esimerkkinä voisi olla Haapaniementien ja Stuvunäsintien välillä olevan vanhan rasitetien käyttöönotto. Suhteellisen pienin toimenpitein voitaisiin kunnostaa ja ottaa käyttöön noin 100 metriä pitkä vanha Haapaniementien päässä olemassaoleva tienpohja. Uuden tieosuuden rakennuttajana voisivat olla ne kiinteistöt, jotka eivät nykyisin käytä tierasitettaan Stuvunäsintiehen. Siinä tapauksessa että asukkaat pitäisivät autojen läpikulkuliikennettä Haapaniementien ja Stuvunäsintien välillä häiritsevänä, voitaisiin nykyinen Haapaniementie rajoittaa ainoastaan kevyen liikenteen käyttöön niiden kiinteistöjen osalta, joilla ei ole rasiteoikeutta Haapaniementiehen.
(x) Ei autoileville ja erityisesti nuorisolle hankaloittaa asumista Gumbossa matka Gumbosta Porvoon tielle, erityisesti ajatellen sitä, että harrastukset ja ystävät ovat matkan päässä. Sen lisäksi palvelujen tarjonta (kioskia lukuunottamatta) on vähäisempää kuin 1970-luvulla. Nämä ovat varmasti osittain kysymyksiä, joita ei ratkaista"ulkopuolelta" vaan kansalaisten tulee ratkaista ne itse. Kylän suurempi asukasmäärä auttaisi asioiden edistymistä.
(x) Trotoar beaktar utrymmesfrågan i ett område med gammal miljö. (Vad menas med detta?)
(x) Julkinen liikenne melkein olematonta.
(x) Emme ole vielä yrittäneet toteuttaa mitään sellaista, johon olemme saaneet (kunnalta??) kielteisen kannan tai mihin olemme saaneet odottaa kauan (vastausta???) emmekä tiedä onko (kunnan???) kanta kielteinen.) Mikäli suunnittelu pysäyttää vakituisten tai kesäasukkaiden normaalin (tonttimaan?) hyväksikäytön, (ml. kohtuullinen rakentaminen jne.) tulee tästä ongelma..
(x) Liikenne tulee johtaa pohjoisemmaksi sen suunnitelman mukaan, joka on alustavasti piirretty määrättyihin karttoihin. Raskas liikenne K. Hartwallin tehtaalle johdettaisiin samaa väylää pitkin.
(x) Meillä ei ole oikeastaan mitään tekemistä itse Gumbostrandin kanssa. Asumme pientaloalueella ja se saa mieluiten myös pysyä sellaisena (Vesterskog).
(x) Gumbontie on Suomen vaarallisimpia teitä kevyeelle liikenteelle. Ts. jalankulkijat, pyöräilijät, mopot jne. Ei minkäänlaista katvealuetta kapealla tiellä.
(x) Haapaniementie tulee saada ensi tilassa viralliseksi tieksi. Nyt osa tiestä kuuluu sellaisenaan naapurikiinteistöille, näin virallisesti kiinteistöltämme ei ole tierasitetta yleiseen tieverkkoon (Gumbostrandintie).
(x) Tulevaisuus on epävarma. Kuinka seuraavaa sukupolvea kohdellaan?
(x) (Vainuddin)tien yksityiseltä osuudelta puuttuu valaistus.
(x) Julkisen liikenteen parantaminen.
(x) Tontillamme on huono matkapuhelinkuuluvuus.
(x) Mikäli rakennuslupia myönnetään, tieyhteys Västerskog-Gumbostrand-Hitå mietittävä uudelleen. Ei riitä vain kevyenliikenteen väylä. Katso kohta 2.
(x) Kunnallistekniikan perustaminen lisää mahdollisuuksia tiheämpään rakentamiseen, jonka tulee olla jatkoa ikivanhalle perinteelle. Kylän sosiaalinen elämä on vähäistä.
(x) Vainuddintielle myös valaistus pidemmälle. Tien kunnosta voisi pitää parempaa huolta, eli töyssyjen tasausta useammin ja levennyksiä vaarallisiin kohtiin.
(x) Valaistu kuntopolku. Pysäköintiongelmia kesäaikana yleisen laiturin seudulla. Onko mahdollista käyttää koulun piha-aluetta pysäköintiin kesäkuukausien aikana, kun koulu on kesälomalla?
(x) Tieyhteystarve Hartwallilta? Bussiliikenne. Kioskille pitempi kausi.
(x) Bussiliikennettä pitäisi parantaa, ei saa vähentää entisestään.

7. Olemme kirjanneet seuraavia hyviä puolia:
Merkitse rastilla se kohta, josta Sinä/te olette samaa mieltä.

66 Ympäristö on kaunis sijaiten lähellä merta ja luontoa.
62 Ympäristöä hallitsee pientaloasutus.
55 Seudulla asuu väkeä, joka on erilaista niin iältään, äidinkieleltään, ammatiltaan kuin taloudelliselta asemaltaan.
57 Alue on osittain liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon.
29 Asunnot ja työpaikat sijaitsevat vierivieressä.
54 Kylässä on hyvä kyläkoulu.
55 Samojen perheiden monia sukupolvia asuu kylässä.
46 Asukkaiden muuttoliike on vähäistä.


Muita hyviä puolia, joita minä/me arvostamme/pidämme puolustamisen arvoisina:

(x) Kotiseututunne
(x) Paikkakunnan väestö; kaikki tuntevat toisensa.
(x) Yrittäkää pitää pienenä turvallisena kylänä, ei massamuuttoa kylään
(x) Erinomainen vapaa-ajan asutukseen.
(x) Uudenaikainen kylä, jolla on perinteitä (aloitteita kuten GV Hydro, Gumbo Infra). Luonnonmiljöö lähellä asutuskeskuksia
(x) Rauhallinen kokonaisuus, jossa otetaan huomioon "koko kylä".
(x) Kokonaisuus! Uudellamaalla on vähän jäljellä näin kauniita ja mukavia paikkoja. "Kaikki tuntevat toisensa " ja naapureihin voi luottaa, uskomattoman arvokasta!! Kyläkauppa, SPAR .
(x) Asukkaiden vähäinen vaihtuvuus ei ehkä ole pelkästään tavoiteltavaa: mikäli vaihtuvuutta ei ole, ei saada uusia asukkaita ja tuloksena on "suljettu yhteisö".
(x) Hyvin hoidettu "ruukkimiljöömäinen" ympäristö.
(x) Naapurit tuntevat toisensa. "Kontrollia" positiivisessa mielessä ilmenee.
(x) Marja- ja sienimetsiä, vanha kyläluonne.
(x) Sipoon pitää suojella viheralueita. Ei liikaa uudisasutusta, ei liikaa muuttajia kuntaan.
(x) 1) Gumboon on onnistuttu luomaan aitoa avointa yhteishenkeä, jonka tuloksena on mm. voitu investoida yksityinen vesi- ja viemäriverkko, yksityinen tietoliikenneverkko, venesatama-alueet, VPK-toiminta jne. 2) Järeä kunnan laituri ja veneluiska ovat arvokas ominaisuus. 3) Toimiva viljelyselinkeino, joka tuottaa laadukkaita elintarvikkeita - lähinnä juureksia ja vihanneksia.
(x) Kylän keskusta (pääasiassa laituriyhtiön alue) on huonosti hoidettu ja se voitaisiin saada sulautumaan paremmin ympäristöönsä.
(x) Yhteenkuuluvuus ja aloitekyky, huipputason kylä.
(x) Terveyskeskuksen ja kirjaston säilyttäminen Etelä-Sipoossa, Söderkullassa. Kyläkaupan säilyttäminen.
(x) Maisema pysyy ennallaan.
(x) Hyvin hoidettu ja kaunis kylä. Hyvä, että on viljelijöitä. Rauhallinen. Hyvä, että on venepaikkoja.
(x) Ei liian tiheää rakentamista.
(xi)
(x) Yhteiseen toimintaan on tahtoa. Kaikki kyläläiset tervehtivät toisiaan.
(xii)
(x) Maalaisidylli eli peltoja talojen välissä. Myös metsää eli talot eivät aina kiinni tiessä vaan vähän syrjässä, luo tilan tuntua.
(xi) Kyläyhteisöllisyys.
(xii) Kulttuurimaiseman säilyttäminen ja luonnon huomioonottaminen, ei liikaa rakennuslupia.
(xiii) Ormträsketien-Hitån laaja metsä / vapaa-alue.

Kiinteistön käyttö tulevaisuudessa ja uudet rakennuspaikat

8. Kuinka Sinä/te haluatte käyttää kiinteistöä tulevaisuudessa?

? Minä/me haluamme pitää kiinteistön rakentamattomana.
22 Käytämme vapaa-ajan asumiseen.

Ympärivuotisessa asumisessa:
38 Käytämme olemassaolevaa rakennusta
9 Käytämme olemassaolevaa rakennusta, jota uudistetaan tai johon rakennetaan lisäys
8 Tulemme rakentamaan uuden rakennuksen, joka korvaa olemassaolevan vapaa-ajan rakennuksen tai täydentää sitä
13 Tulemme rakentamaan uuden rakennuksen kiinteistön rakentamattomalle osalle
16 Minä/me haluamme rakentaa lisärakennuksen tontille, kuten esim. "pikkutuvan" jollekin perheenjäsenistä tai työ/säilytystilan.
38 Minä/me haluamme luovuttaa kiinteistön seuraavalle sukupolvelle
1 Minä/me haluamme luovuttaa kiinteistön perheeseen kuulumattomalle


Muuta:

)x) Vakituinen asunto, vähintään 100 m2, enintään 200 m2.
(x) Haluamme vähitellen hakea rakennuslupaa seuraavalle sukupolvelle.
(x) Haluamme rakentaa vakituiset asunnot lapsille.
(x) Seuraava sukupolvi ehkä rakentaa ympärivuotisen asunnon.
(x) Siirrymme mahdollisesti tulevaisuudessa vapaa-ajan asumisesta vakinaiseen asumiseen.
(x) Käytämme kiinteistöä kuukauden verran kesäisin koska meillä on myös toinen paikka maalla. Siksi emme tarvitse kovin paljon ekstraa!
(x) Vaikka talo A on nykyisin vapaa-ajan asuntona, toivoisimme niin halutessamme voivamme muuttaa sen vakituiseksi asunnoksi. - Toivoisimme, että olisi esimerkiksi mahdollista rakentaa yksinkertainen sauna erilleen tai rantahuvila B:n yhteyteen tontille N, M, O ja P, mikäli niin haluaisimme. Haluamme, että olisi mahdollista esimerkiksi rakentaa yksi-kaksi taloa tontille M (noin 1 ha) mikäli niin haluaisimme.
(x) Tulevaisuus on epävarma. Emme voi taata, mitä lapset tekevät aikanaan. Toistaiseksi Saltorp pysyy vapaa-ajan asuntona.
(x) Hevostalli ja muuta i vapaa-ajan - ja harrastusaktiviteetteihin.
(x) Tulemme rakentamaan uuden talon, joka korvaa olemassa olevan vapaa-ajan asunnon tai täydentää sitä.
(x) Kesämökin käyttötarkoitukseen muutos pysyväksi lähivuosina mahdollinen.

9. Minkä suuruisen tontin haluaisit?

4 Samansuuruisen kuin nykyään

(x) enintään 5000 m2
(x) väh. 5000 m2, enintään 10 000 m2.
(x) väh. 2500 m2, enintään 5000 m2.
(xx) väh. 2000 m2.
(x) väh. 1500 m2, enintään 2500 m2.
(x) väh. 1000 m2, enintään 2000 m2.
(x) väh. 2500 m2.
(x) väh. 5000 m2.
(x) väh. 1000 m2. enintään 5000 m2

Kommentteja:

(x) En halua että naapuritonteille rakennetaan tiheämmin - rikkoo idyllin.
(x) Liian pienet tontit vähentävät naapureiden viihtyisyyttä (maahanmuuttajat ei-toivottuja naapureita)
(x) Jos saisimme yhden rakennuspaikan talolle, jonka tontti olisi n. 2000 m2, jäisi loput 5600 m2 nykyiselle kiinteistölle. Uusi rakennuspaikka tulisi "metsän puolelle", ei siis rantaan.
(x) Tukholman saaristo pienine, suhteellisen tiheästi rakennettuine kylineen (tontit noin 2000 m2) sekä eteläisen Norjan kylät, kuten Arendal, Grumstad ja Lillesand, ovat esimerkillisiä malleja siitä, kuinka saaristolaiskyliä voidaan kehittää tuhoamatta niiden erityisleimaa. Merenrantaa noin 100 - 120 metrin päässä myötäilevä kalliorinne on yhteinen nimittäjä suurelle osalle Gumbostrandia ja norjalais- ja ruotsalaiskylille. Tonttien sijainti eri korkeuksilla rannasta mahdollistaa suhteellisen tiheän rakentamisen ilman "slummiutumisen" riskiä. Kylissä on ainoastaan omakotitaloja ja paritaloja. Nämä ovat viimeisimpien tilastojen mukaan myös suomalaisten suosikkiasumismuotoja.
(x) En tunne nykyisiä vaatimuksia. Mikäli vaadittu tontin koko on noin 1/2 ha, on koko ehkä sopiva, kunhan vaatimusta ei noudateta liian kategorisesti.
(x) Tontin lohkomaton osa pitää voida tehdä omaksi tontikseen.
(x) Tonttia on vaikea jakaa järkevällä tavalla..
10. Minä/me haluamme saada lisää
12 yhden
10 kaksi
2 kolme
1 kymmenen kappaletta rakennuspaikkoja:
6 rakentaaksemme uuden talon omaan käyttöön
22 luovuttaaksemme rakennuspaikan perheelle tai ystäväpiirille
1 myydäksemme

Muuta:

(x) Riippuu siitä, kuinka suuri rakennusoikeus voidaan saada.
(x) Tulevaisuus saa näyttää.
(x) Toistaiseksi rakentamattomana, tulevaisuudessa ehkä jollekin alueelle sopivalle perheelle.
(x) Mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa toistaiseksi rakentamattomalle tontille (nro NNN).
(x) rakennuspaikan olemassaolevalla tontille
(x) Katso kommenttia kohtaan 8. Se merkitsee tulevaisuuden mahdollisuuksia.
(x) Omistamme viereiset kiinteistöt 753-410-1-32 Solhäll 1 (käyttämätön vapaa-ajan kiinteistö) sekä 753-410-1-125 (rakentamaton tontti), jotka mahdollistavat aikanaan seuraavan sukupolven sijoittautumisen alueelle.
(x) Olisimme halunneet suuremman saunamökin vanhan tilalle.
(x) Joskus tulevaisuudessa..
(x) Myös rannalla pitäisi sivuasunto olla mahdollinen.

11. Minä/me haluamme parantaa teknisiä yksityiskohtia, mitä tulee:

10 veteen
10 viemäriin
7 valokaapeliin
30 teihin
? muuta:

(x) Tien valaistus, asvaltointi.
(xx) Gumbon metsätie
(x) Kevyen liikenteen väylä, myös liittymä Råkila/Katrineholm/Majsund olisi hienoa. Silloin liikkuminen seudulla lisääntyisi ja muiden takapihoilla hiippailu loppuisi. Samalla kioski kukoistaisi ja voisimme jopa saada Gumbon torin.
(x) Ei tässä vaiheessa (niin kauan kuin kiinteistöä käytetään ainoastaan entisajan malliin)
(x) Kävelytie.
(x) Olemme halunneet saada viemäri- ja vesiliittymän kohtuullisin ehdoin
(x) Vesi ja viemäri sitten kun laki vaatii.
(x) Tieyhteys pohjoisesta (katso kohta 2)

Kylä tulevaisuudessa

Alleviiva ne seikat/asiat, joiden Sinä/te haluaisitte olevan Gumbostrandissa tai sen lähellä:
12.
20 Leikkikenttä,
21 pallokenttä,
15 juhlapaikka,
18 uimaranta,
14 pienvenesatama
7 -telakointipaikka,
7 muita ulkoiluun liittyviä rakennuksia:

(x) Kunnostettuja ulkoilureittejä, opastus, matkanpituusmerkinnät.
(x) Palloiluhalli, kevyen liikenteen väylä.
(x) Ehdottomasti ranta-alue (mantereella) kyläläisten käyttöön, nyt koko ranta-alue on "lukkojen ja puomien takana"
(x) Nykyiset riittävät.
(x) Gumbo monikäyttöhalli, kevyen liikenteen väylä Gumbontielle + tieyhteys Hitåsta Majvikiin (katso kommentti kohdassa 6).
(x) Mutta Söderkulla kasvaa niin uskomattomasti, että kaikkihan on jo nyt lähellä.
(x) Ulkoilmarakennus kokous- ja juhlahuoneiston yhteyteen, harrastustiloja
(x) Järkevästi suunniteltuja ulkoilureittejä, myös rannan läheisyyteen
(x) Pienvenesatamat tulisi siistiä ja suunnitella ja toteuttaa käyttö niin, että tarjolla olisi parempaa palvelua.
(x) Monitoimihallin ollessa vireillä nämä määreet varmaan täyttyisivät.
(x) Kuntopolkuja ja latuverkko.
(x) Ulkoilureittejä läheisiin kyliin.
(x) Kevyen liikenteen väylä, Vainuddintie asfaltoituna valaistuna.
(x) Koulun pihaan voitaisiin kehittää leikkipaikka pienemmille lapsille. Valaistu kuntopolku.. Hedåsenia voitaisiin kehittää paremmin, uudet pukeutumistilat.
(x) Vanhoja polkuja ja kävelyteitä pitäisi saada kävellä vaikka hieman sivuavat toisten tontteja.
(x) Gumbon jääkiekkokenttä on hieno, mutta kenttä pitäisi korjata ja kunnostaa. Jotta se onnistuisi, pitäisi vastuuhenkilölle maksaa palkkaa.
(x) Veneiden talvisäilytys.

13. RUBRIK SAKNAS

19 Kokous- /
22 juhlahuoneisto,
8 vierastupa,
7 harrastustila,
5 yleispesula,
2 muita tiloja joko tilapäiskäyttöön tai vuokrattavaksi:
(5) Monitoimitalo olisi hyvä saada.

(x) Hedåsenhan on lähellä, mutta kokoontumis/juhlatila Gumbostrandissa voisi olla hyvä.
(x) Mattojenpesupaikka, kesäravintola. (
(x) Juhlahuoneisto Hedåsenille.
(x) Sauna uimarantaan.
(x) Olen sitä mieltä, että Hedåsenin tiloja pitäisi parantaa samoin kuin sen koko ympäristöä. En ymmärrä suunnitelmia rakentaa Gumbostrandin koulun viereen juhla- ja kokoontumistiloja.

14. RUBRIK SAKNAS

7 Lastentarha,
34 lähikauppa,
36 kioski,
33 postilaatikko,

muita palveluja:

(x) Mielestäni nämä on jo,.
(x) Viestintäteknologiaa tulee kehittää luovien ammattien harjoittamista varten käyttäen uusia teknisiä mahdollisuuksia, kuitenkin säilyttäen (seudun) ulkoinen ainutlaatuisuus
(x) Vaikeaa käyttää lähikauppaa, koska valikoima on niin pieni.
(x) Julkinen liikenne hieman paremmaksi.
(x Suuri osa näistä on jo olemassa..
(x) Paremmat bussiyhteydet, paikallinen taksipalvelu tulee säilyttää.
(x) SPAR, joka meillä nyt on ja "on aina ollut" (Sundbergin kauppa).
(x) Kirjastoauto (jatkossakin).
(x) Nykyinen kioskinpitäjä ehkä lopettaa.
(x) Kirjasto.
(x) Julkinen liikenne.
(x) Kesäkioski voisi käyttää palovarikkoa kahvilatilana ja siten pidentää sesonkiaan.
(x) Paremmat bussiyhteydet.
(x) Yleisen laiturin luona oleva postilaatikko tulee säilyttää. Kesäkioski, niin kauan kuin Vesterskogin kauppa on olemassa.
(x) Kesäasukkaana en tarvitse suuressa määrin tämäntapaisia palveluita.

Kommentteja:

(x) Mikäli rakennetaan lisää, esimerkiksi rantaan, täytyy Gumbontietä ehdottomasti parantaa. Tie ei siedä enempää liikennettä.
(x) 50-luvulla oli kolme kauppaa, nyt ei yhtään.
(x) Maalaisidylli tulee säilyttää ja mainitut yleiset alueet ja tilat tulee keskittää kasvukeskuksiin, kuten Söderkulla, Tasträsk, Eriksnäs, Karhusaari, Landbo ja Itäsalmi.
(x) Vanhat tiet, kulkyväylät ja polut on tukittu ja hoitamatta. "Paikallisliikenne", kävely, on vaikeaa ja mahdotontakin.
(x) Vapaa-ajan asukkaan en tarvitse mitään yllä olevista.
(x) Asumme Botbyn tilalla ja teemme ostoksemme Vesterskogin SPAR-kaupassa, silloin tällöin myös talvisin, välttääksemme suuria "markkinoita".
(x) Västerskogin päiväkoti (täysin kaksikielinen) tarjoaa hyvät turvalliset palvelut lapsiperheille kohtuullisen matkan päässä.
(x) Ajateltu monitoimitalo täyttää varmasti monia yllä mainituista tarpeista.
(x) Minusta olisi hyvä, jos Gumbostrandissa olisi pieniä käsityöläispajoja.
(x) Monitoimitalo ansaitsee kaiken tuen!
(x) Ei kommentteja, nykyinen tilanne on aika hyvä.

15. Tällaisena minä/me näemme Gumbostrandin alueen käytön kehittymisen tulevaisuudessa: (Käytä tarvittaessa lisäpaperia.)

(x) Toivottavasti Gumbo pysyy harvaan asuttuna ja viheralueet säilyvät.
(x) Vakituinen asuminen + ympärivuotinen "vapaa-ajanasuminen" + nykyinen kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.
(x) Eikö Gumbostrandissa pian ala tapahtua jotain! Sehän ei enää ole vapaa-ajan asuntoalue, vaan täällä asutaan vuoden ympäri. Miksi ei rakennusluvan saanti helpoitu, myöskin hehtaaria pienemmille tontille! Sipoon kunnassa ei kukaan vaikuta kiinnostuneelta. Kukaan ei tiedä ylipäätään mitään! Kuka jarruttaa kehitystä? Onko kyseessä Sipoon kunta vai tietyt Gumbostrandin asukkaat??
(x) Hidasta kehitystä, nykyiset polkumme ja mäkemme säilyköön samoin kuin ystävälliset ihmiset.
(x) Toivomme, että se säilyisi pienenä mukavana kylänä, mutta että perheenjäsenet saisivat rakentaa tarpeen vaatiessa.
(x) Gumbostrandin keskeisten osien tulisi muodostaa kyläyhteisö alueelle, jolla sijaitsevat koulu, palokunnan talo ja monitoimitalo. Sitä täydentäisivät Hedåsen ja jääkiekkokaukalo. Kylään saisimme kahvilan, kesätorin ja yleisen laiturin laajennuksen sekä lisää yleisiä pysäköintipaikkoja. "Shopin" vieressä oleva autotalli tulisi restauroida ja säilyttää ja ellei se ole mahdollista, tulisi suunnittelussa ottaa huomioon, että kyseessä on osa kylän keskustaa.
(x) Hillityt rakennusoikeudet, ei rivitaloja, kerrostaloja, ei tiheää rakentamista. Parempi ja turvallisempi tie
(x) Alue tulee säilyttää vapaa-ajan asuntoalueena.
(x) Yhdistetään luonto ja aktiviteetit (vapaa-aika, matkailu ja ansiotyö) kehittääksemme alueen erityslaatua niiden mahdollisuuksien avulla, joita tietotekniikka tarjoaa..
(x) Pidetään "vihreänä", kohtuullista kehitystä yhteisymmärryksessä asukkaiden kanssa, ei rivi- ja kerrostaloja, saaristoasumista kehitettävä
(x) Nykyiseen tilanteeseen verrattuna näkisimme, että alueelle saisi rakentaa kauniita puutaloja riittävän väljästi. Ei mitään ahdasta rakentamista, tonttikoon pitäisi olla väh. 2000 m2.
(x) Yleisesti pitäisimme Gumbostrandissa hyvänä sellaista kehitystä, joka vahvistaisi koulun oppilasainesta niin että koulu pysyisi ruotsinkielisenä yksikkönä ja mahdollistaisi taajemman omakotitaloasuntokannan. Pinta-ala voisi olla noin 250 m2.
(x) Mielestäni olisi tärkeää jatkaa kehätien suunnittelua, jotta saataisiin pois raskas liikenne "rantatieltä" (esim. K. Hartwallin tehtaalle). Silloin selvittäisiin oletettavasti vaatimattomammalla pyörätiellä eikä tarvitsisi mennä ihmisten pihoille.
(x) En vastusta pieniä muutoksia, mutta toivon koko sydämestäni, että Gumbo pysyy maaseutuna. Mehän asumme niin lähellä Helsinkiä, Porvoota ja Itä-Keskusta, että meillä on KAIKKI lähellä.
(x) Kesämökkiasutusta..
(x) Tulee säilyttää pientaloalueena, mutta vakituista asutusta pitäisi edistää. Vapaa-ajan asuminen (kesämökit) eivät paranna ympäristöä, vaan pikemminkin huonontavat kunnossapitoa ja palveluja.
(x) Pientaloasutusta myös tulevaisuudessa.
(x) Alue on vakinaista asutusta varten, yleinen ranta on tärkeä, kaikki eivät omista rantaa, hoitamattomat tontit tulee siistiä, kesannolla olevat pellot eivät saa vesakoitua, taajempi rakentaminen luo paremman maiseman.
(x) Isäni insinööri Bertel Oljelund rakensi Saltorpin vuonna 1937. Joitain vuosia myöhemmin hän perusti Stuvunäsin Sähköosuuskunnan, joka toimi noin 1970-luvun puoliväliin, jolloin se myytiin Etelä-Suomen Voimalle. Rahat lahjoitettiin Gumbostrand-Vesterskogin kotiseutuyhdistykselle. Siten pioneeriyritys, kuten Hydro. Saltorp on lohkottu Granbackasta ja on Oxkärrsbackantien varrelle, nyttemmin Härkämäentie. Kaikki ympäristössä olevat mökit rakennettiin samana kesänä ja niissä asuivat monet myös evakuoinnin ajan sota-aikana. Olen viettänyt kaikki (67) kesääni siellä perheeni kanssa, kaikki pääsiäiset ja hiihtolomat, silloin kun niitä oli. Nyt seuranani ovat lapset, lapsenlapset ja vaimo.
(x) 1) Väljä yksityisasuminen. 2) Työtilojen mahdollinen rakentaminen asuinkiinteistöjen pihapiiriin. Työtilat eivät saa häiritä naapurien viihtyvyyttä. 3) Gumbostrand skola voisi aloittaa ainakin kokeeksi kaksikielisen opetustoimen. Tällä sitoutetaan nuoret paremmin yhteen toimimaan tiimissä. Molempien kieliryhmien kielellinen rikkaus kasvaa. Nykyiset ala-asteen koulukyydit Söderkullaan ovat kalliita, vievät aikaa. 4) Uudessa saariston ranta-alueen kaavassa tulee muistaa selkeät viherkäytävät metsätalousalueille sekä virkistyskäyttöön varattaville alueille.
(x) Sympaattinen kyläyhteisö, jossa asuu erilaisten elinkeinojen ja ammattiryhmien edustajia, joilla on aito kylän kehittämisen halu.
(x) Että kylä hiljalleen mutta varmasti siirtyy seuraavalle sukupolvelle (ei ulkopuolisille) ja kehittyy asukkaiden (ei kunnan toiveiden mukaisesti. Esim. monitoimihalli (jossa kahvila jne.), tievalaistus jne.
(x) Paremmat bussiyhteydet rantaan. Turvallisemmat kävelytiet.
(x) Olen asunut Gumbostrandissa kohta 15 vuotta. Alueella on rakennettu sinä aikana muutamia uusia kiinteistöjä, mikä on oikein hyvä asia. Suurin ongelma on tieyhteys, jota käsittelinkin kohdassa 2, joka mielestäni rasittaa omaa kiinteistöäni liikaa. Ei palvele tämän päivän tarpeita. Ikävää on myös se, että pieni merenlahti on täynnä laitureita. Mielestäni aluetta ei saa rakentaa liian täyteen ja rakennuskannan tulee olla pientalorakentamista. Myös tienvarren valaistus voisi olla kauniimpi, ei karmeita tolppia vaan kauniimmat sähkötolpat. Jos Hedåsenin aluetta kehitetään, siellä voisi olla kerhotila lapsille, aikuisille ja vanhuksille.
(x) Viihtyisän, rauhallisen kyläyhteisön, jossa luonto näyttelee merkittävää osaa jossa pienimuotoiset peruspalvelut (kauppa, koulu, posti, kokoontumistilat) ovat saatavilla.
(x) Vesi- ja jätehuolto, tietoliikenneyhteydet ja kunnan palvelut vaativat kunnan tiivistämistä. Tämä voi toteutua niin, että kiinteistöjen rakennukset ryhmitellään pihapiireittäin. Tämä mahdollistaa korkean asumismukavuuden ja taatun yksityisyyden myös pienillä tonteilla. Kylän tiivistäminen tällä tavoin voisi alkaa koulun, Palokunnantalon ja Gumbo Shopin muodostamasta ytimestä ja pihapiirirakentamista voitaisiin lisätä olemassa olevien ja mahdollisten uusien teiden varsille.
(x) Toivoisin hillittyä rakentamista, joka kunnioittaisi maalaismaista maisemaa eli jättäisi väliin peltoa ja metsää. Toivon myös lisää naapureita ja sitä kautta palvelujen parantamista eli kevyen liikenteen väylää, Vainuddintien valaistusta asvaltointia.
(x) Asutusta tulee kehittää rakentamalla omakotitaloja. Kiinteistön omistajien lasten tulee saada rakennuslupa mikäli kiinteistön koko ja sopivuus sallii.
(x) Uskon että suuri osa kesämökeistä muutetaan talviasuttaviksi/rakennetaan uudelleen/korvataan uusilla rakennuksilla niin että vakituinen tai puolittainen asuminen "maalla" mahdollistuu, mikäli tämä vaan on mahdollista rakennusoikeuden yms. kannalta.
(x) Tiivistäminen jossain määrin nykyisen rakenteen pohjalta.

Muita ajatuksia, ehdotuksia ja toivomuksia:

(x) Kevyen liikenteen väylä.
(xx) Parempi bussiyhteys.
(x) Hienoa että seudun asujaimiston toiveita kartoitetaan.
(x) Maalaistori sekä pikkutapahtumat siellä elähdyttäisivät ympäristöä.
(x) Vastapyydetyn kalan myynti pari kertaa kuukaudessa.
(x) Työn edistymisestä tarvitaan jatkuvaa tiedotusta.
(x) On pyrittävä sellaiseen suunnittelumenettelyyn, joka toisaalta ohjaa kehitystä niin, ettei olemassa olevia arvoja vaaranneta, mutta toisaalta on tarpeeksi vapaamuotoinen jotta maaseuturakentamista voidaan toteuttaa ikiaikaisen tradition mukaisesti. Tähän sisältyy mahdollisuus hienovaraisesti yhdistää rinnakkain asuminen ja työ/yrittäminen. )x) Toimiva pienvenesatama + ravintola, purjehdusseura !!!
(x) Yhteisiä tapahtumia, tempauksia, talkoita jne. kylähengen kohottamiseksi - muuallakin kuin Hedåsenilla.
(x) Hiihtolatuja.

Kyselylomakkeen arviointi
48 Olemme saaneet tarvitsemamme informaation voidaksemme vastata kysymyksiin.
? Minä/me jäimme kaipaamaan seuraavia tieto:

(x) Haluan mielelläni saada tietoa Gumbostrandin kunnallissuunnittelusta ja miksi ei Gumbostrandia voida kehittää vähitellen eläväksi pientaloalueeksi: paritaloja, rivitaloja hyvät palvelut ja lähellä pääkaupunkia.
(x) Kaipaisin tietoa kantatilaperiaatteesta.
(x) Omat (korkean) iän takia on vaikeaa päättää tulevaisuudesta.
(x) Jäin kaipaamaan tietoa siitä, kuinka nyt kerätty tieto liitetään kunnan suunnittelutyöhön.
(x) Arvostamme kaavoitusryhmän vapaaehtoista työtä.

Olivatko kysymykset kattavia ja selviä?
4 Kyllä
(x) mutta varsin laajoja kokonaisuuksia

2 Ei, koska:

(x) Kesäisin lyhyen aikaa Gumbostrandissa oleskelevien on vaikea tietää vakinaisten asukkaiden tarpeita. Meidän vastauksemme perustuvat siksi vain vapaa-ajan asukkaiden tarpeisiin.
(x) Tiettyä toistoa.
(x) Eivät ole relevantteja kesäasukkaille

Additional information